MENU


 

 

 

   

 Foreningen for Christiansfelder kakkelovnen og historiske ovne.

Lauget blev stiftet for godt 30 år siden på opfordeing af begejstrede ejere af Christiansfelder kakkelovnen. I dag er medlemstallet over 200. 

 

  

 

 

 • Generalforsamling 2019

  Lørdag d. 26. oktober 2019

  Mødested : Søstrehusets multisal, Nørregade 14, Christiansfeld

   

  Mødetid :   kl. 11:00             

  Dagsorden     jfr. vedtægternes § 10
  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning.

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

  4. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

  5. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er revisor Ellen Bøytler og suppleant Lis Schmidt. Begge modtager genvalg.

  6.Fastsættelse af kontingent for næstfølgende foreningsår.

  7. Eventuelt.

    • Renseordning

  Rensning og vedligeholdelsesordningen er en rabatordning specielt lavet for laugets medlemmer.

   Renseordningen består af flg.:

  1. Afgangsrør og træksystem renses.
  2. Ildstedet tømmes og oversvummes.
  3. Revnede fuger udbedres.
  4. Ovnen vaskes og tørres.
  5. Støbejernet sværtes, hvor det tiltrænges.

  Er man forhindret i at få renset på det af ovnsætteren givne tidspunkt, kan man aftale en ny tid, hvor der muligvis vil blive lagt kørsel til prisen.

   Rensepriser gældene fra 1.1. 2016 i afstande fra Christiansfeld, incl. kørsel.

  0-20 km                                         1060,- kr.

  21-80 km                                       1160,- kr.

  81-120 km                                     1260,- kr.

  > 120 km                                       1320,- kr.

  Antikke ovne                                 1650,- kr.

   Priser på kogeplader og ildfaste sten, i forbindelse med en rensning.

  Incl. mont.

  1 helstøbt (alm.) kogeplade                  2500,- kr.

  1 3-delt kogeplade (ny type), pr. del      620,- kr.

  1 tynd ildfast sten                                     100,- kr.

  1 tyk ildfast sten                                        120,- kr.

   Priser for ekstraordinær kørsel.

  Sjælland                                             3500,- kr.

  Jylland/Fyn, pr. km.                                7,- kr.

   Alle priser er excl. moms og færgeoverfart, ligesom der tages forbehold for prisstigninger p.g.a. stigende benzinpriser, skrive og trykfejl.

  Skadede kakler i forbindelse med udskiftning af kogeplade erstattes ikke.

   Regler for renseordningen

   Medlemskab af Christiansfelder Lauget giver mulighed for at blive tilknyttet renseordningen.

   Tilmeldning til renseordningen sker ved henvendelse til Ovnsætter Hans D. Schmidt, Lindegade 44, 6070 Christiansfeld, der syner og godkender ovnen. 

  Rensningen foretages til en særlig favorabel pris, der hvert år forhandles mellem Lauget og ovnsætteren og bekendtgøres i Laugets medlemsblad Kaklen.

  Det er en forudsætning at man kan tilpasse sig ovnsætterens turnusplan.

  Ejerskifte skal meddeles ovnsætteren eller Lauget, for at den nye ejer kan bevare tilknytning til renseordningen, uden fornyetsyn og godkendelse.

  Er der spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at ringe til mig på 74 56 16 72

    • Bestyrelsen

  Bestyrelsen arrangerer den årlige generalforsamling, planlægger ekskursionsture og står for udgivelsen af medlemsbladet "KAKLEN".

    Formand: Hans Dines Schmidt                                              tlf.: 24 42 98 96

    Kasserer: Henrik Schmidt                                                      tlf.: 23 20 39 92

    Bestyrelsesmedl.: Paul B. Schmidt 

    Bestyrelsesmedl.: Dominika Schmidt

    Sekretær: Jytte Schmidt

   

  Revisorer: Ellen Bøytler
  Revisorsuppleant: Lis Schmidt

  Kontakt: mail@christiansfelder-lauget.dk

    • Vedtægter

  Christiansfelder Lauget er en forening i overensstemmelse med grundlovens § 78 .

   

  § 0 Foreningens navn.


  stk. 1.   Foreningens navn er CHRISTIANSFELDER LAUGET, og dens hjemsted er Christiansfeld.


  § 1 Foreningens formål.


  stk.1.   At fremme interessen for og kendskabet til Christiansfelder Kakkelovnen og antikke ovne af samme karakter bl. a. ved udgivelse af medlemsbladet ”Kaklen”, formidling af ekskursioner, være videnbank/bibliotek på området flisekakkelovne.


  stk.2.   At medvirke til at faglig viden og færdigheder hos fagets udøvere, ovnsætterne tilegnes, vedligeholdes og udvikles bl. a. ved donation til unge under uddannelse.


  stk.3.   At etablere renseordning med rabat for medlemmerne til fremme af god vedligeholdelse og fyringsøkonomi (partikel-udslip) bl.a. ved den konsulentbistand ovnsætterfirmaet yder i forbindelse med rensning og renovering af en kakkelovn.

   

  § 2 Medlemskab, udmeldelse og eksklusion.


  stk.1.   Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kan nægte optagelse, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.


  stk.2.   Det er en forudsætning for optagelse i foreningen, at ansøger har købt, har brugsretten eller har fået restaureret en ovn af ovnsætterfirmaet Christiansfelder Kakkelovne.


  stk.3.   En kakkelovnsejer eller brugsrettighedshaver kan søge optagelse i foreningen for hver af sine kakkelovne, og opnå den udvidelse af indflydelse og rettigheder, der knytter sig til en kakkelovn – herunder stemmeret på generalforsamlingen for hver ovn, hvormed man er medlem og har betalt kontingent for (lovlig medlem).


  stk.4.   Hidtidige medlemmer, der har haft en stemme for hver af deres ovne, der er tilsluttet en skorsten og brugbare til opvarmning bevarer fortsat denne rettighed på generalforsamlingen.


  stk.5.   Medlemskab forudsætter at et givent medlem efterlever de for foreningen til en hver tid gældende vedtægter og betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent efter påkrav med en rimelig frist (14 dage).


  stk.6.   Hvis en anmodning om optagelse som medlem af foreningen bliver afslået skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det.


  stk.7.   Videnskabelige selskaber og erhvervsvirksomheder m. v. kan på nærmere af bestyrelsen fastsatte betingelser optages som årsmedlemmer.

   

  stk.8.   Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest en 1.juli til en følgende 30. september eller sker automatisk ved undladelse at betale forfaldent kontingent trods skriftligt påkrav.

   

  stk.9.   Eksklusion af et medlem kan af bestyrelsen gennemføres, såfremt medlemmet har gjort sig skyldig i en misligholdelse af Laugets vedtægter og forpligtelser, f. eks.:

            - a. Forsøg på at organisere flertal for afstemninger forinden Laugets general forsamling med det formål at danne grupper, der vil føre til magtkamp i foreningen / Lauget.
            - b. Åbenlyst koordinerer sig til organisatoriske reaktionsmuligheder for at beskadige foreningen / Lauget, eller skabe mistillid til bestyrelsen og dens arbejde.
  Såfremt et medlem ekskluderes, skal eksklusionen godkendes på den efterfølgende generalforsamling.


  § 3 Kontingent og forslag til Generalforsamlingen.


  stk.1.   Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det næstfølgende foreningsår. (år 2011 udgør kontingentet kr. 250,00 pr. ovn.)


  stk.2.   Kontingentet opkræves af kassereren efter de i forretningsordenen for bestyrelsen fastlagte retningslinjer.


  stk.3.   Et nyt medlem, der optages i perioden 1. juli til 30. september, betaler ikke kontingent for den resterende del af foreningsåret, ellers betaler et nyt medlem kontingentet ved indmeldelsen.


  stk.4.   Efter derom fremsat anmodning kan bestyrelsen bevilge nedsat kontingent for medlemmer, der er fyldt 65 år, og som har været medlem i mindst 10 år, ligesom der kan bevilges hvilende medlemskab.

   

  § 4


  stk.1.   Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer efter forslag fra bestyrelsen.


  stk. 2.   Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har stemmeret ved generalforsamlingen.

   


  § 5


  stk.1.   Der føres en medlemsfortegnelse, der skal indeholde de nødvendige oplysninger til adressering af informationer, der ifølge vedtægterne skal tilgå medlemmerne bl.a. i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling m.v..


  stk.2.   Medlemsfortegnelsen skal være til rådighed for bestyrelsen efter ønske, og opdateres mindst 1 gang pr. år.
  Medlemsfortegnelsen skal stilles til rådighed for revisionen i forbindelse med afstemning af indgået kontingent.


  stk.3.   Forslag til generalforsamlingen skal ske skriftligt til formanden og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  Forslag kan kun fremsættes af medlemmer der rettidigt har betalt kontingent (lovlige medlemmer jf. § 2).

   

  § 6 Bestyrelsen.


  stk.1.   Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højest 7 medlemmer, der vælges på en ordinær generalforsamling af og blandt de fremmødte medlemmer. For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når op på mindst 5 (fem) eller ved vakance, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig selv med nye medlemmer, der besidder den fornødne kompetence.
  De valgte medlemmer, der indtræder i de opståede vakancer, vil dog være at godkende af den nærmest følgende generalforsamling.


  stk.2.   Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen til deres respektive charges. For øvrige bestyrelsesmedlemmer foretager den samlede bestyrelse konstituering efter behov – sekretær, referent m. v. - og fastlægger selv sin forretningsorden.


  stk.3.   Alle medlemmer vælges for 4 (fire) år ad gangen, og kan lade sig genvælge.


  stk.4.   Formanden og kassereren kan ikke være på valg samme år.


  stk.5.   Bestyrelsesmøder afholdes i henhold til forretningsordenen eller når mindst 3 (tre) bestyrelsesmedlemmer anmoder herom og indkaldes af formanden med angivelse af dagsorden for mødet.


  stk.6.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 eller flere medlemmer inklusive formanden – eller i hans fraværelse den fungerende formand – er til stede.
  I tilfælde af stemmelighed udgør formandens – i hans fraværelse den fungerende formands – stemme udslaget.


  stk.7.   Fra bestyrelsens møder optages et beslutningsreferat, der underskrives af referenten sammen med formanden eller den fungerende formand.
  En kopi af referatet tilsendes samtlige bestyrelsesmedlemmer til orientering.
  Originalen opbevares i en til formålet indrettet protokolmappe med det formål at bevare data for eftertiden.
  Disse referater har således ingen forældelsesfrist i forhold til foreningen, men skal opbevares sikkert efter en af bestyrelsen nærmere fastsat arkiveringsinstruks.

   

  § 7 Regnskab og revision.


  stk.1.   Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra 1. oktober til 30. september.


  stk.2.   Foreningens kasserer har det regnskabsmæssige ansvar overfor generalforsamlingen og fører et regnskab, der viser foreningens udgifter og indtægter for det forløbne regnskabsår samt foreningens formue pr. 30. september.


  stk.3.   I et foreningsår skal bestyrelsen løbende holdes orienteret om foreningens økonomi.


  stk.4.   Regnskabet skal føres således, det giver læserne/medlemmerne et retvisende billede af foreningens økonomiske aktiviteter i det regnskabsår, for hvilket det bliver aflagt, og således det danner grundlag for en kritisk revision.


  stk.5.   Registrering af de enkelte regnskabsposter kan foretages ved hjælp af tidens alment anvendte elektroniske værktøjer til formålet.


  stk.6.   Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den/de blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisor/er.


  stk.7.   Revisoren/rerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.


  stk.8.   Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.
  Overskydende likviditet bør anbringes i VP-aktiver udstedt af et anerkendt kreditinstitut under iagttagelse af mindst mulig kursrisici og størst mulig sikkerhed.

   

  § 8 Generalforsamling.


  stk.1.   Den årlige ordinære generalforsamling afholdes den sidste lørdag i oktober måned.


  stk.2.   Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, dersom mindst 25 % af det seneste opgjorte medlemstal skriftlig fremsætter anmodning herom med angivelse af dagsorden.
  I sidste tilfælde senest til månedsdagen efter modtagelsen af begæringen.


  stk.3.   Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse enten i foreningens medlemsblad eller i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 30 dages varsel for en ordinær og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.


  § 9


  stk.1.   Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggende foreningens højeste myndighed inden for de af nærværende vedtægter fastsatte grænser.

   

   § 10


  stk.1.   Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Indkaldelsen skal indeholde følgende punkter til dagsorden:
               
  a) På ordinære generalforsamlinger beretning om virksomheden i det forløbne virkeår.


               
  b) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet kan rekvireres hos kassereren, dog tidligst 8 dage før generalforsamlingen.


               
  c) Behandling af indkomne forslag, som skal være skriftlige og formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


               
  d) Valg til bestyrelsen (foretages kun i lige årstal og afstemning skal være skriftlig).
  Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om,
  hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, hvilke af foreningens medlemmer bestyrelsen indstiller til nyvalg til bestyrelsen.


             
   e) Valg af revisor/er samt revisorsuppleant (afstemning skal være skriftlig).


             
   f) Fastsættelse af kontingent for det næstfølgende foreningsår.


             
  g) Eventuelt.

   

  § 11


  stk.1.   Afstemning kan finde sted om de i en dagsorden anførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.


  stk.2.   Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflertal, jf. dog § 12 og § 13.


  stk.3.   Alene lovlige medlemmer ( jf. §2 ) af foreningen kan stemme på en generalforsamling og kun ved personlig fremmøde.
  Stemmes der på baggrund fuldmagter, der er entydige i forhold til dagsordenens anførte forhandlingspunkter, skal disse være noteret hos formanden / bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.


  stk.4.   For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man have været medlem i 3 måneder.


  stk.5.   Der tilkommer hvert medlem en stemme for hver af de kakkelovne, hvormed vedkommende er blevet optaget som medlem og rettidigt har betalt kontingent for.

   

  § 12 Vedtægtsændringer.


  stk. 1.   Til ændring af vedtægterne samt til at udnævne et medlem til æresmedlem kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på en ordinær generalforsamling.

   

  § 13 Opløsning.


  stk.1.   Til opløsning af foreningen kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.


  stk.2.   Kan et forslag til opløsning ikke opnå tilstrækkelig majoritet på en ordinær generalforsamling, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse - indkalde til en ekstraordinær ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer.


  stk.3.   På en opløsende generalforsamling skal der foreligge et afsluttende regnskab.
  Den formue et sådant afsluttende regnskab måtte udvise skal efterfølgende anvendes i overensstemmelse med og under skyldig hensyntagen til foreningens formål jf. § 1.


  § 14 Tegning - Hæftelse.


  stk.1.   Foreningen er forpligtiget ved underskrift af 5 (fem) bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de 2 (to) skal være formanden og kassereren.


  stk.2.   Kassereren tegner foreningen i forbindelse med den daglige drift – herunder modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser samt foretage nødvendige dispositioner til varetagelse af foreningens formue jf. § 7.


  stk.3.   Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.


  stk.4.   Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse - udover hvad der, for bestyrelsens vedkommende, måtte følge af de almindelige regler om fuldmagt jf. aftaleloven. • Forsikring

  Ofte har kakkelovne en høj værdi, derfor er det vigtigt at have den korrekt forsikret. Har din kakkelovn en høj værdi ? Det har den i hvert fald, hvis det er en Christiansfelder eller en antik ovn af samme karakter. Vil du vide mere om din ovn, så kontakt ovnsætteren i Christiansfeld.

   

   Hvis den værdifulde ovn bliver udsat for en skade, er det vigtig at have ovnens data og værdi anført som en påtegning i bygningspolicen enten direkte i policen eller som et underskrevet tillæg fra forsikringsselskabet.

  Hvorfor?
   Når den eksempelvise dyre ovn, efter en altødelæggende brand, udgør en særlig bygningsdel, der vil påføre forsikringsselskabet en større udgift end forventet. Her vil forsikringsselskabet helt efter gældende regler kunne påberåbe sig, at ovnen (varmekilden) skal genopbygges efter nutidens byggemåde og i nutidens materialer... (se jeres forsikringsbetingelser).
   Det er derfor vigtigt, at meddele sit forsikringsselskab, at man har en sådan værdifuld ovn, og at den repræsenterer den til enhver tid aktuelle sum/værdi.

   Uagtet forsikringsselskabets udsagn om, ” at det behøver man ikke at tænke på, den er medforsikret på policen ” bør man insistere på, at få et skriftligt tilsagn fra selskabet om, at den værdifulde og ofte uerstattelige ovn skal medforsikres på bygningspolicen med den angivne og dokumenterede sum.

   Hvis ulykken sker og kakkelovnen skulle blive ødelagt, kan man ungå lange diskussioner om erstatningen, hvis de rigtige forhold er oplyst i tide.

   Hvis ovnen IKKE er tilsluttet skorsten, og altså ikke har fysisk tilknytning til bygningen, (læs: som en " pyntegenstand ") er situationen den, at ovnen skal opgøres/medtages som løsøre, i løsøre indbosummen, og skal som sådan indregnes med den vurderede nyværdi til løsøre/indbosummen, således, at forsikringsselskabet ikke kan påberåbe sig underforsikring, der medfører stort nedslag i erstatningen.